TRAM TRAVELS
Tram Travels logo

Tramvia Blau de Barcelona

YouTube name: Francesc2000.
Language: Spanish.
Date: August 10, 2010.
City: Barcelona (Spain).

The video shows

Tramvía Blau
Railcar 6, on tourist line 55, Tramvía Blau (closed).
Railcar 7, on tourist line 55, Tramvía Blau (closed).
Railcar 129, on tourist line 55, Tramvía Blau (closed).

Description

Tramvies 6 i 7.

Són els típics de la línia. Construïts l'any 1904 per La Industrial Elèctrica, bidireccionals, amb presa de corrent mitjançant trole i velocitat màxima de 13 km/h. Té 2 portes per costat, una a cada extrem del vehicle, que són unes reixes d'accionament manual. L'interior disposa de diversos bancs de fusta, amb una capacitat per a 32 persones assegudes. Aquests tramvies sempre han circulat per la línia de l'avinguda Tibidabo. S'han reformat i modernitzat els tramvies, els quals tenen fre hidràulic, òptiques i una pantalla tàctil que ho controla tot, a més de vidres atèrmics i il·luminació interior a baixa tensió. Aquests tramvies reformats conserven la controla original i el motor. Exteriorment s'han pintat d'un color blau més clar.

Tramvia número 129 (jardinera).

És usat durant la temporada estiuenca. Prové de l'antiga xarxa de tramvies de Barcelona (clausurada l'any 1971) i va ser construït l'any 1906 pels tallers de Can Girona. No té finestres laterals. L'interior disposa de diversos bancs de fusta, amb una capacitat de 32 persones assegudes. La jardinera va ser reinaugurada el 1986 amb el color vermell d'origen, tot i prestar servei al Tramvia Blau.

-------

Number 6 and 7 tramways.

They are the typical tramways for the line. They were built in 1904 by Industrial Elèctrica. They are bi-directional powered with a swing trolley with a maximum speed of 13km/hr. They have two doors on each side, at the ends of the vehicle, with manually opened metallic doors. Inside there are wooden benches with seating for 32 people. These tramways have always run this line in Avinguda Tibidabo. They were modernized and remodeled a few years ago to add hydraulic brakes, lights and a touch screen that runs everything as well as new insulated glass and interior low power lighting. They preserved the original interior controls and the engine. Outside they were painted a lighter blue.

Number 129 tramway ("jardinera" open carriage).

It's used during the summer months. It comes from the old tramway lines from Barcelona (closed in 1971) and was built in the year 1906 by the Can Girona factory. It doesn't have windows. The interior is furnished with wooden benches with a capacity for 32 seated people. The "jardinera" was reintroduced in 1986 with the red paint scheme original to it, although it serves the Tramvia Blau (blue tramway).

Tramvia Blau de Barcelona

The location of the video


Add a comment

Your name

See also

Line: Barcelona tram line T4
Links about trams in Barcelona
Museum: Mirablau
Company: El Tram
Videos about trams in Barcelona

Last updated: November 6, 2022.

© 2004-2023: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook