TRAM TRAVELS
Tram Travels logo

Historické tramvaje v Ostravě - Historical trams in Ostrava

User: OstravaCzechRepublic.
Language: Czech.
Date: Marz 19, 2011.
City: Ostrava (Czech Republic).

The video shows

Dopravní podnik Ostrava (DPO)
Tram line 13 (closed).

Description

Czech, English, German.

Historie MHD v Ostravě.
Městská hromadná doprava je nedílnou součástí života každého moderního města. Její vývoj je vždy úzce svázán s hospodářským a politickým vývojem celého regionu. Nejinak tomu bylo a je i na Ostravsku. Také zde se střídala poklidná údobí s méně klidnými, což se samozřejmě projevilo i v dopravě. Historii MHD na Ostravsku lze rámcově rozdělit do těchto období:

Počátky městské dopravy za Rakousko-Uherska (1894 - 1918).
Poklidná léta první republiky (1918 - 1938).
Těžké časy plné změn (1938 - 1948).
Městská doprava za budování socialismu (1948 - 1960).
Období preference autobusů (1960 - 1978).
Návrat k elektrické trakci (1978 - 1989).
Městská doprava v nových podmínkách (1989 -).

History of public transport in Ostrava.
Public transportation is an integral part of every modern city. Its development is always closely linked with economic and political developments throughout the region. Was no exception and is in Ostrava. Also, there are quiet periods alternated with less calm, which is obviously reflected in the transport sector. The history of public transport in Ostrava are generally divided into the following periods:

The beginnings of urban transport in Austria-Hungary (1894 - 1918).
The peaceful years of the First Republic (1918 - 1938).
Hard times of change (1938 - 1948).
Public transport for the construction of socialism (1948 - 1960).
Period buses (1960 - 1978).
Return to electric traction (1978 - 1989).
Public transport in the new conditions (1989 -).

Geschichte des öffentlichen Verkehrs in Ostrava.
Der öffentliche Verkehr ist ein integraler Bestandteil jeder modernen Stadt. Seine Entwicklung ist immer eng mit wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in der gesamten Region verbunden. War da keine Ausnahme und ist in Ostrava. Außerdem gibt es ruhige Zeiten mit weniger ruhig, was natürlich im Verkehrssektor wird reflektiert abwechselten. Die Geschichte des öffentlichen Verkehrs in Ostrava sind in der Regel in folgende Abschnitte eingeteilt:

Die Anfänge des städtischen Verkehrs in Österreich-Ungarn (1894 - 1918).
Die friedlichen Jahren der Ersten Republik (1918 - 1938).
Harte Zeiten des Wandels (1938 - 1948).
Öffentliche Verkehrsmittel für den Aufbau des Sozialismus (1948 - 1960).
Zeitraum Busse (1960 - 1978).
Zurück zur elektrischen Traktion (1978 - 1989).
Der öffentliche Verkehr in den neuen Bedingungen (1989 -).

Historické tramvaje v Ostravě - Historical trams in Ostrava

The location of the video


Add a comment

Your name

See also

Line: Ostrava tram line 1
Links about trams in Ostrava
Company: Dopravní podnik Ostrava (DPO)
Videos about trams in Ostrava

Last updated: June 29, 2022.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook