Antwerp railcar 2010

De Lijn in Antwerpen
Delivered 1960: Railcar 2010, type PCC, serie 2000-2165.

Antwerp railcar 2010 on tram line 3 on the street Avenue Keyzer/De Keyzerlei.Middenstatie en Keyzerlei/Gare centrale et avenue Keyzer.

Add a comment

Your name

See also

Links about trams in Antwerp
Museum: Vlaams Tram- en Autobusmuseum (VlaTAM)
Company: De Lijn in Antwerpen
Tram tickets from Antwerp
Tram photos from Antwerp
Tram lines in Antwerp
Videos about trams in Antwerp

© 2004-2020: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook

TRAM TRAVELS

Tram Travels logo