TRAM TRAVELS
Tram Travels logo

Tram photos by Stoffuchs

There are 1 tram photos by Stoffuchs.

Führerstandsmitfahrt Straßenbahn Chemnitz (CVAG) - (Gablenz - Hutholz)
Chemnitz (Germany)
May 22, 2001

See also

Line: Chemnitz tram line 4
Links about trams in Chemnitz
Museum: Straßenbahnmuseum Chemnitz
Company: Chemnitzer Verkehr (CVAG)
Videos about trams in Chemnitz

Last updated: December 17, 2020.

© 2004-2022: Henrik Boye

Flag of Denmark

Flag of Germany

Follow Tram Travels on Facebook